Krivka

istej osobe sa novou diétou podarilo zlomiť krivku

New diet

certain person managed to break the curve with a new diet