321-Sýkora-Juraj-1

bodové hodnotenie:


Vyradené – nízka výtvarná úroveň
Važen3 odborná komisia súťaže Tmanký kraj príbehov, moje meno je Juraj Sýkora a som šestnásť ročný študent informačných a digitálnych technológii v Poprade. Che.el by som sa -zúčastniť \·􀂗š.ej súťaže s mojimi dťomi nánhmi pre. risograftky. Z.obrazujú dťe veci, 1.’tore ma očarili oa pn:ý pohľad pri cbja,·o,·aní Slo·\·enska. Pnj môj u.ivrh pre grafiku zobrazuje synagógu vo Vrbo,·om, ktorá skrýva nepoznauU históriu ťO vraskavých trhlin:ich múrov. Osudy ľudi, ktorý sa rozhodli ťybudovať stavbu ť maurskom slohu v tomto mestečku. Uchýlenie utekajúcich ľudí pred devastačn)’m frontom z čias Prvej sYeto,·ej vojny. Beznádej a trápenie poč.as holokaustu. Zneuctenie miesta prerobenim na sklad. Alebo leu každodenné príhody ľudí prechádzajúcich okolo nej. Jednotlfré pribehy zhmotnené do jednej budo\J’ pod krva,·oče.rYeným slnkom ako lupene ruží pred synagôgou, ktoré ju tiuím bránia. A druhý nävrh ukazuje oblasť Žitného ostrova. Zakomponoval som Yílu Honu, ktof3 stelesňuje životodirny Malý Dunaj. A zapojil som tam zvieratá a vzácne vtáctvo a tiež ľudí \)’UŽh-ajúcich sily rieky pomocou mlyna ako pri Tomäšikove alebo pri nezabudnuteľnom spla,·e riečnou džungľou. A tiež som chcel návrhom ukázať nežnosť, krehkosť a zrauite.ľnosť prírody a jej ekosystému. Ďakujem Vám, že som mal možnosť ZUč.astuiť sa na súťaži, viac spoznať Tmanli• kraj, pokúsiť sa už teraz o t\·orbu mnou obdivoYanej risografie a nabratia viac skôsenosti pre moju budúcu t\·orbu.