Správne poplatky

istá osoba platila správne poplatky nesprávne

Administrative charges

certain person discharged administrative charges