Vlas

istej osobe neskrivili ani vlas na hlave, lebo ho nenašli