Súlad

istá osoba žila v súlade s prírodou, teda dosť divoko

Harmony

certain person lived in harmony with nature, that is, quite wildly