Rácio

istá osoba sa racionálne stravovala a iracionálne chovala

Ratio

certain person ate rationally and behaved irrationally