Rácio

istá osoba sa racionálne stravovala a iracionálne chovala