Chápavosť

istá osoba mala chápavé iba ruky

Receptive

certain person had receptive only her hands